Veilig werken met kinderen.
Winkelwagen

AVG

Bij Incase vinden we gegevensbescherming van onze klanten en cursisten van groot belang. 

Op 25 mei 2018 is er veel verandert op het gebied van privacybescherming. Vanaf deze datum ist de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) definitief vervangen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG staat ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Raadpleeg de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie over de AVG.


Verzamelde gegevens

Als een cursist zich aanmeldt of laat aanmelden voor een cursus, wordt de cursist gevraagd om persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en plaats, e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken. Incase registreert de voorletters, achternaam met eventuele tussenvoegsels, geboorteplaats en het geslacht. Daarnaast kunnen ook gegevens als telefoonnummer(s), bedrijfsnaam, voornaam, titulatuur, adres, postcode worden geregistreerd.


Doeleinde voor verzamelen en verwerken

De verzamelde persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor administratieve doeleinden met betrekking tot de cursussen, waaronder het sturen van uitnodigingen aan de cursisten en verstrekken van certificaten met de juiste gegevens.


Vertrouwelijkheid
Incase behandelt de persoonsgegevens vertrouwelijk en zal de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken of aan derden ter inzage geven, tenzij dat noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.


Kennisneming en verbetering van de gegevens
Indien een cursist dat wenst, zal Incase, na identificatie door de cursist, inzage geven in de geregistreerde informatie. Mocht die informatie niet correct zijn, dan zal Incase de informatie op verzoek van de cursist aanpassen.


Bewaartermijnen
Persoonsgegevens van cursisten worden niet langer bewaard, dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld. Gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven zeven jaar bewaard.


Vragen of klachten
Indien een cursist of opdrachtgever van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd kan hij schriftelijk of per e-mail contact opnemen met Incase. Vermeld in de e-mail of op de envelop dat het gaat om vertrouwelijke informatie - Incase B.V. Industrieweg 10-E, 3606AS Maarssen, info@incase.nl.