Veilig werken met kinderen.
Winkelwagen

Klachtenprocedure

Bij Incase vinden we het van groot belang dat cursisten en (freelance) medewerkers kunnen leren en werken in een prettige en stimulerende werksfeer. Toch kan het voorkomen dat een cursist of (freelance) medewerker zich binnen het bedrijf niet met voldoende respect behandeld voelt. In onze klachtenprocedure staat wat wij verstaan onder seksuele intimidatie, agressie, geweld en racisme, en wat eraan kan worden gedaan.


1 Ongewenste omgangsvormen

Ongewenst gedrag kent veel vormen. Het beleid van Incase om dit tegen te gaan, richt zich op: seksuele intimidatie, agressie, geweld en racisme.


1.1 Seksuele intimidatie

Met seksuele intimidatie wordt bedoeld: de als ongewenst ervaren seksueel getinte aandacht, die verbaal, non-verbaal of fysiek kan zijn. Vrouwen en mannen van alle leeftijden gehuwd of ongehuwd, van alle functieniveaus kunnen last hebben van seksuele intimidatie. Niet alle seksueel getinte aandacht is seksuele intimidatie. Sommige mensen vinden het werk er zelfs leuker op worden. Maar zeker niet alle seksuele aandacht wordt als positief ervaren. Wanneer deze vorm van aandacht als negatief ervaren wordt is er sprake van seksuele intimidatie. Ook als iemand er niets mee bedoelt of zich er niet van bewust is dat de seksueel getinte aandacht onwelkom is spreken we van seksuele intimidatie.

Seksuele intimidatie is 'de als ongewenst ervaren seksueel getinte aandacht, in welke vorm dan ook'. Wat echter voor de een nog net kán, wordt door de ander als onprettig of zelfs ontoelaatbaar ervaren. Seksuele intimidatie kan zich uiten in verschillende vormen.

Verbale vormen:

 • Dubbelzinnige opmerkingen en grapjes;
 • Vragen over het privé-leven met name over de seksuele kant ervan;
 • Schuine moppen.

Non-verbale vormen:

 • Pornoposters;
 • Opdringerig gedrag;
 • Seksueel getinte e-mails.

Fysieke vormen:

 • Uitkleden met de ogen;
 • Ongewenst lichamelijk contact zoals onnodig aanraken, beetpakken en zoenen;
 • Seksueel geweld.


1.2 Agressie en geweld

Er zijn drie vormen van agressie en geweld te onderscheiden: verbaal, psychisch en fysiek. Bij verbaal geweld valt te denken aan schelden en beledigen. Bij vormen van psychische agressie gaat het onder andere om lastigvallen, onder druk zetten, bedreigen met fysiek geweld en pesten. De meest ingrijpende vorm is fysiek geweld, dit kan zich uiten in bijvoorbeeld schoppen, slaan, bijten en vastgrijpen. Ook het aanbrengen van vernielingen aan het materiaal van het bedrijf valt hieronder.


1.3 Racisme

Er is sprake van racisme als mensen op grond van ras, huidskleur, nationale of etnische afkomst worden gediscrimineerd. Het woord racisme is verbonden aan het woord 'ras'. Hoewel er slechts één ras bestaat, namelijk 'mens', kunnen personen vanwege hun ras worden gediscrimineerd. Daarmee worden verschillen aangegeven tussen mensen, op basis van bijvoorbeeld huidskleur, ogen, haar of andere kenmerken. Ook de culturele, nationale of etnische afkomst wordt vaak gezien als teken dat mensen tot een andere 'soort' of een ander ras zouden behoren.

Racisme op de werkvloer is elk gedrag of handeling die tot doel heeft of kan hebben dat mensen met een andere huidskleur, nationale of etnische afkomst of godsdienst, ongelijk behandeld en achtergesteld worden.


2. Het kan iedereen overkomen

Ongewenste omgangsvormen komen overal voor: in grote en kleine bedrijven, bij de gemeente, op scholen, in de gezondheidszorg of de horeca. Er bestaat geen prototype slachtoffer. Seksuele intimidatie, maar ook agressie en racisme komen niet alleen voor tussen mannen als dader en vrouwen als slachtoffer. Deze ongewenste omgangsvormen komen ook voor tussen mannen onderling, tussen vrouwen onderling en tussen vrouwen als dader en mannen als slachtoffer.


3. Gevolgen

De gevolgen van ongewenste omgangsvormen kunnen ernstig zijn. Slachtoffers voelen zich onprettig, ongemakkelijk of zelfs bedreigd. Dat kan leiden tot faalangst lusteloosheid, stress, concentratieproblemen en depressiviteit. Maar het kan ook leiden tot (ziekte)verzuim, of erger, tot arbeidsongeschiktheid. Ongewenste omgangsvormen verzieken de werksfeer en zorgen voor een onaangename en bedreigende werkomgeving.


4. Praat erover

Het is belangrijk de ander te laten weten dat u ongewenste omgangsvormen niet accepteert. Veel "daders" beseffen niet dat hun gedrag ongewenst is en stoppen ermee zodra hen dat rechtstreeks wordt gezegd. Lukt of helpt een afwijzende reactie niet, praat er dan met anderen over. Door er zo snel mogelijk over te praten, kunt u voorkomen dat het erger wordt. Als u er niet over praat kunt u bovendien de indruk geven dat u instemt met het gedrag. Praten kan verlichting bieden. Personen met wie u zou kunnen praten:

 • Uw direct leidinggevende: leidinggevenden moeten ervoor zorgen dat de werkomgeving en werksfeer goed zijn. Zo wordt de verantwoordelijkheid voor de oplossing van het probleem neergelegd bij de leiding.
 • Een collega: praten met een collega kan opluchten of verlichting bieden, misschien zijn er collega´s die hetzelfde als u ervaren.
 • De vertrouwenspersoon: iedereen kan terecht bij de vertrouwenspersoon voor een gesprek, advies en steun. Met de vertrouwenspersoon kunt u vrijuit praten. Hij of zij bewaart de vertrouwelijkheid over al hetgeen haar ter ore komt en biedt ondersteuning en hulp bij het zoeken naar oplossingen.

Ongewenste omgangsvormen horen in een goede werksfeer niet thuis. Omdat alle (freelance) medewerkers en cursisten samen die sfeer bepalen, heeft iedereen er mee te maken. Dus ook als je zelf geen doelwit bent, moet u laten merken dat dit gedrag onaanvaardbaar is.


5. Vertrouwenspersoon

Incase heeft als vertrouwenspersoon Mw. Simone Hoornweg aangesteld. Zij is aanspreekpunt voor iedereen binnen Incase die te maken heeft (gehad) met ongewenste omgangsvormen. Mw. Simone Hoornweg is onafhankelijk, biedt ondersteuning en helpt bij het zoeken naar een oplossing. Vanuit haar professie biedt zij kundige hulp. Met de vertrouwenspersoon kunt u vrijuit praten: alles wat u zegt wordt volledig vertrouwelijk behandeld. Ook als u geen officiële klacht wilt indienen kunt u zich toch tot de vertrouwenspersoon wenden.

Om met haar in contact te komen stuurt u een brief in een gesloten enveloppe naar:

Incase
t.a.v. de vertrouwenspersoon
Industrieweg 10 E
3606 AS Maarssen

In de linkerbovenhoek vermeldt u: strikt persoonlijk.

Na uw schriftelijk verzoek, neemt zij op de kortst mogelijke termijn contact met u op.


6. De klachtencommissie

Niet elke melding van ongewenst gedrag leidt tot het indienen van een officiële klacht. Soms blijft het bij een melding en kan (informele) bemiddeling een afdoende oplossing bieden. Mocht u een klacht in willen dienen omtrent ongewenste omgangsvormen dan kan dit bij de klachtencommissie. De klachtencommissie van Incase bestaat uit drie personen, is onafhankelijk en objectief en heeft als taak klachten te onderzoeken. Iedereen die met Incase te maken heeft (gehad) door middel van cursussen geven of cursussen volgen moet een beroep kunnen doen op de klachtenregeling.


Adres klachtencommissie:Klachtencommissie Incase

T.a.v.: voorzitter klachtencommissie
o.v.v.: Strikt vertrouwelijk
Industrieweg 10-E
3606 AS Maarssen

Een klacht dient altijd schriftelijk ingediend te worden. In de brief moet worden vermeld:

 • De beschrijving van de klacht;
 • De naam van degene(n) waarover wordt geklaagd en eventuele getuige(n);
 • De beschrijving van het ongewenste gedrag door de ogen van de klager;
 • Waar en wanneer het ongewenste gedrag is voorgevallen;
 • Welke acties de klager reeds heeft ondernomen.


Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Na ontvangst van een klacht hoort de klachtencommissie binnen 14 dagen de persoon die de klacht heeft ingediend en andere betrokkenen. Zodoende bepaalt de klachtencommissie of een klacht gegrond is.

De klachtencommissie brengt binnen 1 maand nadat de klacht is ingediend een schriftelijke verklaring uit aan Incase. Deze termijn kan ten hoogste met 14 dagen worden verlengd. De verklaring bestaat in ieder geval uit de volgende punten:

 • Of en zo ja in welke mate de klacht aannemelijk is;
 • Wie door de ongewenste omgangsvorm(en) is/zijn getroffen;
 • Een advies aan de werkgever inzake de te nemen maatregelen.


Afhankelijk van de zwaarte van de klacht kan Incase bepaalde maatregelen nemen. Binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring van de klachtencommissie neemt Incase schriftelijk besluit over eventueel te nemen maatregelen.

De klachtencommissie zal bij het beoordelen van een klacht niet uitsluitend de zaken onderzoeken die zich binnen het bedrijf afspelen, ook externe factoren zullen onderzocht worden.

Door het indienen van een klacht als zodanig is het wettelijk niet toegestaan om de huidige of toekomstige positie van de klager/klaagster te benadelen. Net zoals de vertrouwenspersoon zal de klachtencommissie alle informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Alleen de rechtstreeks betrokkenen zullen op de hoogte worden gehouden.


©Incase 2015