Veilig werken met kinderen.
Winkelwagen

Physio Control CR2 volautomaat Wifi

€ 1.995,00
Op voorraad
SKU
CR2
Een plotselinge hartstilstand kan overal gebeuren en kan iedereen overkomen. Snelle behandeling is essentieel. Met elke minuut zonder behandeling neemt de overlevingskans van het slachtoffer af. Daarom zijn publiek toegankelijke defibrillatoren zo belangrijk. Ze brengen levensreddende technologie op plaatsen waar die het nuttigst is. In een noodgeval wil je dan ook het beste van het beste hebben.

_ Gelaagd ontwerp

Gelaagd ontwerp met eenvoudig te volgen duidelijke afbeeldingen. AED- gebruikers met en zonder training weten precies hoe te beginnen.

_ QUIK-STEP™ elektroden

Direct van de onderkant aftrekken voor snellere plaatsing.

_ cprINSIGHT™ analysetechnologie Analyseert voor schokbaar ritme tijdens borstcompressies zonder dat er gepauzeerd hoeft te worden.

_ Metronoom en reanimatiecoaching

Geeft een doeltreffend tempo aan en begeleidt gebruikers hoorbaar.

_ ClearVoice™ technologie

Detecteert achtergrondgeluid en past het volume overeenkomstig aan voor duidelijke instructies.

_ Volautomatisch

Beschikbaar in volautomatische of halfautomatische modellen.

_ Hoogst beschikbare toenemende energie

Tot 360 J voor effectievere schokken indien nodig.

_ Tweetalig

Schakel tijdens gebruik van het apparaat om tussen twee vooraf ingestelde talen.

_ Kindmodus

Kindmodus levert lagere energie gepast voor kleine kinderen, zonder dat men de elektroden hoeft te veranderen.

_ LIFEPAK TOUGH™

IP55-classificatie voor veeleisende omgevingen.

_ 8 jaar garantie

Gedekt door 8 jaar garantie.

_ LIFELINKcentral AED- programmabeheer

Controleer AED-programma‘s door volgen van AED-status, verzending van gegevens van de patiënt naar ambulancepersoneel en ziekenhuizen, opsporen van AED- locaties en andere hulpmiddelen.

Gelaagd ontwerpGelaagd ontwerp met eenvoudig tevolgen duidelijke afbeeldingen. AEDgebruikersmet en zonder training wetenprecies hoe te beginnen._ QUIK-STEP™ elektrodenDirect van de onderkant aftrekken voorsnellere plaatsing._ cprINSIGHT™ analysetechnologieAnalyseert voor schokbaar ritmetijdens borstcompressies zonder dat ergepauzeerd hoeft te worden._ Metronoom en reanimatiecoachingGeeft een doeltreffend tempo aanen begeleidt gebruikers hoorbaar._ ClearVoice™ technologieDetecteert achtergrondgeluid en pasthet volume overeenkomstig aan voorduidelijke instructies._ VolautomatischBeschikbaar in volautomatische ofhalfautomatische modellen._ Hoogst beschikbaretoenemende energieTot 360 J voor effectievere schokkenindien nodig._ TweetaligSchakel tijdens gebruik van het apparaatom tussen twee vooraf ingestelde talen._ KindmodusKindmodus levert lagere energie gepastvoor kleine kinderen, zonder dat men deelektroden hoeft te veranderen._ LIFEPAK TOUGH™IP55-classificatie voorveeleisende omgevingen._ 8 jaar garantieGedekt door 8 jaar garantie._ LIFELINKcentral AEDprogrammabeheerControleer AED-programma‘s door volgenvan AED-status, verzending van gegevensvan de patiënt naar ambulancepersoneelen ziekenhuizen, opsporen van AEDlocatiesen andere hulpmiddelen.Een plotselinge hartstilstand kan overal gebeuren en kan iedereen overkomen.Snelle behandeling is essentieel. Met elke minuut zonder behandeling neemtde overlevingskans van het slachtoffer af.2 Daarom zijn publiek toegankelijkedefibrillatoren zo belangrijk. Ze brengen levensreddende technologie opplaatsen waar die het nuttigst is. In een noodgeval wil je dan ook het bestevan het beste hebben._ Zelfbewakend_ Draadlozeconnectiviteit_ Snelste tijd toteerste schok1_ cprINSIGHT™-analysetechnologie_ Gelaagd engemakkelijk tevolgen ontwerpLIFEPAK® CR2-debrillatormet LIFELINKcentral™ AED-programmabeheer