Veilig werken met kinderen.
Winkelwagen

Privacyregelement

Bij Incase vinden we privacybescherming van onze cursisten van groot belang. In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze cursisten, die wij via onze website of op andere wijze verkrijgen.


Verzamelde gegevens

Als een cursist zich aanmeldt of laat aanmelden voor een cursus, wordt de cursist gevraagd om persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en plaats, e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken. Incase registreert de voorletters, achternaam met eventuele tussenvoegsels, geboorteplaats en het geslacht. Daarnaast kunnen ook gegevens als telefoonnummer(s), bedrijfsnaam, voornaam, titulatuur, adres, postcode worden geregistreerd.


Doeleinde voor verzamelen en verwerken

De verzamelde persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor administratieve doeleinden met betrekking tot de cursussen, waaronder het sturen van uitnodigingen aan de cursisten en verstrekken van certificaten met de juiste gegevens.


Vertrouwelijkheid
Incase behandelt de persoonsgegevens vertrouwelijk en zal de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken of aan derden ter inzage geven, tenzij dat noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.


Kennisneming en verbetering van de gegevens
Indien een cursist dat wenst, zal Incase inzage geven in de geregistreerde informatie. Mocht die informatie niet correct zijn, dan zal Incase de informatie op verzoek van de cursist aanpassen.


Bewaartermijnen
Persoonsgegevens van cursisten worden niet langer bewaard, dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld. Gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven zeven jaar bewaard.


Vragen of klachten
Indien een cursist of opdrachtgever van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd kan hij schriftelijk of per e-mail contact opnemen met Incase. Vermeld in de e-mail of op de envelop dat het gaat om vertrouwelijke informatie - Incase B.V. Industrieweg 10-E, 3606AS Maarssen, info@incase.nl.